Valenciano

Profesor/s:

- Marisol Domínguez

- Antònia Martínez

- Antoni Honrubia

 

Cursos:

- 1º ESO

- 2º ESO

- 3º ESO

- 4º ESO

- 1º Batxiller

- 2º Batxiller

 

L'objectiu d'aquesta matèria és desenvolupar la competència comunicativa en valencià, és a dir, assolir un conjunt de coneixements sobre la llengua i de procediments d'ús necessaris per interactuar satisfactòriament en diferents àmbits socials i en la resta de matèries. Aquests sabers es refereixen als principis i normes socials que presideixen els intercanvis lingüístics, a les formes convencionals dels textos en la nostra cultura, als procediments que articulen les parts del text en un conjunt cohesionat, a les regles lèxic-sintàctiques que permeten la construcció d'enunciats amb sentit i gramaticalment acceptables, i a les normes ortogràfiques.

L'educació literària participa del conjunt d'aprenentatges anteriors, però implica unes competències específiques que obeeixen a les característiques especials de la comunicació literària, a les convencions pròpies de l'ús literari de la llengua i a les relacions del text literari amb el seu context cultural.


Es tracta d’una matèria troncal en tots els cursos de l’ESO i Batxillerat.

Visto: 960